ස්පන්දන තාප පයිප්ප

  • Pulsating heat pipe

    ස්පන්දන තාප පයිප්ප

    ස්පන්දන තාප පයිප්ප බොහෝ විට තඹ නල හෝ ඇලුමිනියම් තහඩු වලින් සාදා ඇත.විවිධ යෙදුම් වලට අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව නිසා ස්පන්දන පැතලි තාප පයිප්ප බහුලව භාවිතා වේ.ස්පන්දන තාප පයිප්ප සංවෘත ලූප් ස්පන්දන තාප පයිප්ප, විවෘත ලූප් ස්පන්දන තාප පයිප්ප සහ කපාට සහිත ස්පන්දන තාප පයිප්ප ලෙස බෙදිය හැකිය.විවෘත-ලූප් ස්පන්දන තාප පයිප්පයේ සංවෘත ලූප් ස්පන්දන තාප පයිප්පයට වඩා හොඳ ආරම්භක කාර්ය සාධනයක් ඇත, නමුත් එහි තාප ප්රතිරෝධය සංවෘත ලූප ස්පන්දන තාප පයිප්පයට වඩා වැඩි ය.